2012-07-07

Akademia rachunkowości w praktyce (kurs weekendowy)

Akademia Biznesu MDDP w Warszawie zaprasza na akademię rachunkowości w praktyce (kurs weekendowy).

Termin kursu:   2012.07.07 - 2012.08.12 Wrocław

Cel kursu:

W ramach proponowanego przez nas kursu słuchacze mają możliwość poznania i zrozumienia zasad rachunkowości od strony teorii i równoczesnego skonfrontowania tych zasad w ujęciu praktycznym. Będą mogli przekonać się, że terminologia i reguły tej dziedziny zostały zbudowane w sposób prosty, logiczny i konsekwentny. Ponieważ współczesny pracownik księgowości powinien posiadać wiedzę nie tylko z rachunkowości finansowej, kurs pozwala uczestnikom odnaleźć się również w podstawach prawa, podstawach podatków dochodowych i podatku VAT oraz analiz finansowych. 

Program obejmuje głównie zajęcia praktyczne, a materiały które otrzymują słuchacze zawierają szereg przykładów opartych na bieżących przepisach księgowo-podatkowych.  Na każdych zajęciach uczestnicy rozwiązują wiele przykładów zaczerpniętych z aktualnych zdarzeń gospodarczych oraz uczą się praktycznych zasad sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sporządzają takie sprawozdanie.
 
ADRESACI SZKOLENIA: 

Kurs jest adresowany głównie do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków, które chcą ją ugruntować i pogłębić, a także zdobyć praktyczne umiejętności, umożliwiające na swobodne poruszanie się w tych zagadnieniach. Kurs jest adresowany także do osób, które miały dłuższą zawodową przerwę, co spowodowało dezaktualizację ich wiedzy praktycznej, a chcą aktywnie powrócić na rynek pracy.

Na kurs mogą również uczęszczać ambitne osoby nie posiadające dotychczas wiedzy z zakresu księgowości i podatków, które mają czas i chęci pomiędzy spotkaniami samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę teoretyczną na podstawie przekazanych materiałów szkoleniowych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 
Wrocław – 1999 zł + 23% VAT CENA PROMOCYJNA !!!

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl 

Program:

1. Działalność gospodarcza - podstawowe zagadnienia.

2. Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości.

3. Podstawy ewidencji operacji gospodarczych.

4. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.

5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

6. Ustawa o rachunkowości a MSR-y.

7. Polityka rachunkowości.

8. Aktywa trwałe.

9. Aktywa obrotowe.

10. Kapitał własny.

11. Zobowiązania.

12. Podstawy podatku VAT.

13. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.

14. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe.

15. Odroczony podatek dochodowy.

16. Umowy leasingowe.

17. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

18. Ubezpieczenia ZUS.

19. Podatek dochodowy od wynagrodzeń.

20. Przychody z działalności gospodarczej.

21. Koszty działalności gospodarczej.

22. Ustalanie wyniku finansowego.

23. Podatek dochodowy od osób prawnych.

24. Sprawozdanie finansowe jednostki.

25. Podstawy analizy finansowej.

26. Przykłady praktyczne związane z w/w zagadnieniami (na każdych zajęciach).

27. Zadania praktyczne do rozwiązania w domu (sprawdzenie poprawności na zajęciach).

Polityka Prywatności