2012-08-01

Akademia specjalisty ds. podatków - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT (popołudniowy)

Akademia Biznesu MDDP w Warszawie zaprasza na akademię specjalisty ds. podatków - kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT (popołudniowy).

Termin kursu: 2012.08.01 - 2012.08.30 Warszawa

Cel kursu:

Umiejętność rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadnień podatkowych wymaga z jednej strony szerszego spojrzenia na podatki, z drugiej strony znajomości związków, które zachodzą pomiędzy różnymi aspektami poszczególnych podatków. „Kurs dla specjalistów do spraw podatkowych” jest skierowany do osób, które chcą zdobyć gruntowną i dobrze uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych podatków – VAT, CIT i PIT. 

Systematyczny wykład wszystkich ważnych konstrukcji podatkowych pozwala poznać ich genezę, ogólny mechanizm funkcjonowania oraz szczegółowe regulacje dotyczące najważniejszych instytucji podatkowych. 

Adresaci szkolenia: 

Ze szkolenia mogą skorzystać osoby zawodowo zajmujące się obsługą prawnopodatkową przedsiębiorstw (pracownicy księgowości i działów podatkowych, doradcy podatkowi), osoby przygotowujące się do egzaminu na doradcę podatkowego oraz wszyscy, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości podatków.

Koszt uczestnictwa:
Warszawa - 1890 zł (VAT zw.)

UWAGA!!!
Informujemy Państwa, że kursy zawodowe w Warszawie organizowane przez MDDP Akademie Biznesu są zwolnione z podatku VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się we poniedziałki, środy i czwartki w godzinach: 16.30 – 20.00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Program:

BLOK I

Podatek od towarów i usług – 6 spotkań popołudniowych

1. Zagadnienia ogólne:
a) geneza VAT,
b) VAT jako podatek zharmonizowany:
- źródła prawa wspólnotowego,
- rola orzecznictwa ETS,
- bezpośrednia i pośrednia skuteczność Dyrektywy 2006/112/WE,
c) VAT w prawie krajowym:
- źródła prawa krajowego,
- rola orzecznictwa sądowego oraz interpretacji podatkowych,
d) mechanizm podatku VAT:
- VAT jako podatek obrotowy,
- zasady ogólne podatku VAT.

2. Zakres przedmiotowy opodatkowania – definicje czynności podlegających opodatkowaniu:
a) dostawa towarów i świadczenie usług,
b) transakcje wewnątrzwspólnotowe,
c) import i eksport towarów,
d) import usług,
e) likwidacja działalności gospodarczej,
f) czynności wyłączone z opodatkowania.

3. Zakres podmiotowy opodatkowania – definicja podatnika VAT:
a) pojęcie samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej,
b) występowanie w charakterze podatnika VAT,
c) wyłączenia z kręgu podatników VAT,
d) zasady opodatkowania organów władzy publicznej,
e) instytucja przedstawiciela podatkowego.

4. Zakres terytorialny opodatkowania – ustalanie miejsca opodatkowania:
a) miejsce opodatkowania przy dostawach towarów,
b) miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług,
c) szczególne zasady ustalania miejsca opodatkowania (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import towarów, import usług).

5. Moment powstania obowiązku podatkowego:
a) zasady ogólne,
b) dostawa lokali i budynków,
c) dostawa mediów,
d) usługi związane z transportem i z budownictwem,
e) najem, dzierżawa, leasing,
f) sprzedaż praw własności intelektualnej oraz praw własności przemysłowej,
g) inne szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

6. Podstawa opodatkowania:
a) sposób ustalania podstawy opodatkowania – zasada ogólna,
b) dotacje pośrednie i bezpośrednie,
c) wymiana barterowa,
d) świadczenia nieodpłatne,
e) inne szczególne zasady dotyczące ustalania podstawy opodatkowania,
f) korekta podstawy opodatkowania (faktury korygujące),
g) przeliczanie kwot wykazanych w walutach obcych,
h) refakturowanie.

7. Stawki podatkowe i zwolnienia podatkowe:
a) zasady ogólne,
b) rola klasyfikacji statystycznych,
c) zwolnienia przedmiotowe (towary używane, budynki, budowle, lokale, usługi finansowe, inne zwolnienia).

8. Prawo do odliczenia:
a) pojęcie podatku naliczonego,
b) moment skorzystania z prawa do odliczenia,
c) zakres prawa do odliczenia:
- zasada ogólna,
- ograniczenia w prawie do odliczenia,
d) częściowe odliczanie podatku według struktury sprzedaży,
e) korekta podatku naliczonego.

9. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym:
a) sposoby rozliczania nadwyżki,
b) zasady zwrotu podatku:
- zakres i sposób zwrotu podatku,
- terminy zwrotu podatku,
- zakwestionowanie zwrotu podatku,
- zabezpieczenia majątkowe.

10. Ulga na złe długi:
a) zasady ogólne,
b) prawa i obowiązku sprzedawcy oraz nabywcy.

11. Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne:
a) rejestracja na potrzeby podatku VAT,
b) deklaracje podatkowe oraz informacje podsumowujące,
c) ewidencja sprzedaży,
d) faktury VAT:
- podmioty zobowiązane i uprawnione do wystawiania faktur VAT
- elementy faktur VAT
- termin wystawienia faktury
- faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur
- faktury wewnętrzne
- puste faktury, anulowanie faktury
e) kasy rejestrujące:
- obowiązek stosowania kas rejestrujących,
- odliczenie kwot wydanych na zakup kas rejestrujących,
- zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

12. Szczególne procedury opodatkowania:
a) drobni przedsiębiorcy (zwolnienie podmiotowe),
b) rolnicy ryczałtowi,
c) towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki (opodatkowanie marży),
d) zwrot podatku podróżnym,
e) usługi turystyki,
f) wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne.

BLOK II

Podatek dochodowy od osób prawnych – 4 spotkania popołudniowe

1. Dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem CIT.
2. Wyłączenia oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku CIT.
3. Rok podatkowy.
4. Podmioty powiązane.
5. Spółki osobowe.
6. Przychody i wyłączenia z przychodów.
7. Moment powstania przychodów.
8. Koszty uzyskania przychodów; pojęcie.
9. Moment potrącenia kosztów oraz wyłączenia z kosztów.
10. Różnice kursowe.
11. Amortyzacja.
12. Leasing.
13. Opodatkowanie dywidend, odsetek i licencji.
14. Zapłata i pobór podatku; deklaracje i zeznania.

BLOK III

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 spotkania popołudniowe

1. Źródła przychodów w podatku PIT.
2. Wyłączenia oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z podatku PIT.
3. Praktyczne problemy kwalifikacji przychodów do źródła przychodów.
4. Przychody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście oraz z działalności gospodarczej.
5. Spółki osobowe.
6. Koszty uzyskania przychodów.
7. Najważniejsze ulgi w podatku PIT oraz odliczenia od dochodu i podatku.
8. Opodatkowanie dochodów nierezydentów.
9. Pobór podatku lub zaliczek przez płatnika.
10. Deklaracje i zeznania podatkowe.

Polityka Prywatności