2012-08-01

Intensywny kurs rachunkowości od podstaw (popołudniowy)

Akademia Biznesu MDDP w Warszawie zaprasza na intensywny popołudniowy kurs rachunkowości od podstaw.

Termin kursu: 2012.08.01 - 2012.09.12 Warszawa

Cel kursu:

W ramach proponowanego przez nas kursu słuchacze mają możliwość poznania i zrozumienia podstawowych zasad rachunkowości i metodologii ich stosowania w praktyce. Będą mogli przekonać się, że terminologia i reguły tej dziedziny zostały zbudowane w sposób prosty i logiczny. Krok po kroku słuchacze będą wprowadzani w tajniki tej dziedziny. Program obejmuje nie tylko zajęcia teoretyczne – w trakcie kursu uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych, a na końcowych zajęciach sporządzają sprawozdanie finansowe.
 
ADRESACI SZKOLENIA: 
Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób, nie znających zasad rachunkowości, mających w planach rozpoczęcie kariery zawodowej związanej z tą dziedziną. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.

Program:

Rachunkowość – pojęcie, zakres, zasady.  
1. Pojęcie i zakres rachunkowości.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości.
3. Najważniejsze  zasady rachunkowości.
4. Podstawowe kategorie wyceny.

Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
1. Charakterystyka środków gospodarczych (aktywa).
2. Źródła pochodzenia składników majątkowych (pasywa).
3. Bilans – zestawienie aktywów i pasywów.

Ewidencja operacji gospodarczych.   
1. Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
2. Omówienie kont bilansowych.
3. Konta niebilansowe – ich charakterystyka.
4. Ewidencja syntetyczna i analityczna.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.   
1. Nadrzędne zasady rachunkowości.        
2. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
3. Elementy ksiąg rachunkowych.
4. Charakterystyka dokumentów księgowych.

Aktywa pieniężne i ich ewidencja.
1. Obrót gotówkowy – jego ewidencja.
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
3. Pozostałe rozrachunki z bankiem.
4. Inne aktywa pieniężne.

Podatek od towarów i usług.
1. Zakres przedmiotowy podatku VAT.
2. Podatnicy podatku VAT.
3. VAT należny od sprzedaży i czynności zrównanych ze sprzedażą.
4. Podatek naliczony i warunki jego odliczenia.
5. Moment powstania obowiązku podatkowego.

Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.
1. Wycena  zapasów metodą ceny rzeczywistej.
2. Metoda ceny ewidencyjnej.
3. Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
4. Rozchody materiałów – ewidencja.

Wycena i ewidencja rzeczowych aktywów trwałych. 
 
1. Charakterystyka środków trwałych.
2. Metody amortyzacji środków trwałych.
3. Ewidencja zmian w środkach trwałych.
4. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.

Wartości niematerialne i prawne.

1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
2. Amortyzacja bilansowa tych składników.
3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.

Rozrachunki w księgach rachunkowych.  
1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.
2. Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, w tym z tytułu reklamacji.

Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej.  
1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
2. Układ rodzajowy kosztów.
3. Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
4. Warianty ewidencyjne kosztów.
5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
6. Wycena i ewidencja produktów.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej.   
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
2. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
3. Sprzedaż towarów i materiałów.

Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego.  
1. Odpisy aktualizujące wartość należności.
2. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie.
3. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
4. Procedury ustalania wyniku finansowego netto.

Podatek dochodowy od osób prawnych
.
1. Zakres podmiotowy tego podatku.
2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
3. Koszty uzyskania przychodu.
4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.

Sprawozdanie  finansowe.  
1. Układ i zawartość informacyjna bilansu.
2. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
3. Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

Przykład całościowy: od bilansu do bilansu.

Sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Koszt uczestnictwa: 
- jednej osoby 1900 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, kanapkę, przerwy kawowe, certyfikat.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17.15 – 20.00

Szczegółowe terminy spotkań: 

Zajęcia realizowane w CZERWCU I LIPCU

Czerwiec: 20, 22, 25, 27, 29
Lipiec: 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30
 
Zajęcia realizowane w SIERPNIU I WRZEŚNIU
Sierpień: 
1, 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31
Wrzesień:
 3, 5, 7, 10, 12 

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22)208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl 


Polityka Prywatności